Ogólne Warunki Handlowe

1. Umowa
Między Saal Digital Fotoservice GmbH (SaalDigital) i klientem zawierana jest umowa na produkcję produktów fotograficznych, jeśli Saal-Digital otrzyma zamówienie przez aplikację na komputer Saal Design, sklep internetowy „webshop” lub aplikację mobilną i przyjmie je, wysyłając potwierdzenie złożenia zamówienia w ciągu 5 dni. Ponadto zostanie wysłane potwierdzenie wysyłki. Właściwością miejscową sądu jest siedziba sprzedającego. Wyłączając Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Obowiązujące informacje podane są na naszej stronie w Polityce Prywatność.

2. Ceny, warunki płatności
Płatność, jaką klient ma uiścić Saal-Digital za produkcję zdjęć, zostanie ustalone na podstawie cen Saal-Digital obowiązujących w momencie zawierania umowy. Wszelkie opłaty należne od klienta należy rozumieć jako obejmujące ustawowy podatek, jeśli nie podano inaczej. Koszty wysyłki naliczane są dodatkowo, w zależności od grupy produktów oraz miejsca przeznaczenia.

3. Wysyłka i miejsce wykonania zobowiązania
Saal-Digital dostarcza produkty fotograficzne na adres podany w zamówieniu. Za dostawę naliczane są koszty wysyłki. Wysokość kosztów wysyłki zostanie podana do wiadomości klienta w momencie składania zamówienia. Jeśli w trakcie transportu zostaną naliczone podatki lub cła, to zostaną one pokryte przez klienta. Saal-Digital ma prawo do częściowych dostaw. Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba firmy Saal-Digital.

4. Płatność
Produkty fotograficzne pozostają własnością Saal-Digital aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Płatność dokonywana jest wyłącznie bezgotówkowo, w sposób określony przez klienta przy składaniu zamówienia. Faktury wysyłane są pocztą elektroniczną wyłącznie w formacie PDF.

5. Kupony rabatowe
O ile w warunkach dotyczących kuponów nie określono inaczej, do wszystkich kuponów zawsze stosuje się następujące zasady: nie można łączyć ich z innymi promocjami lub kuponami. Nie pokrywają one kosztów wysyłki i mogą być zrealizowane tylko raz na gospodarstwo domowe. Nie mogą być wykorzystywane do zakupu kuponów upominkowych.

6. Kupony upominkowe
Kuponów upominkowych nie można dzielić na kilka zamówień. Minimalna wartość zamówienia jest wartością kuponu upominkowego. Kupony te nie pokrywają kosztów wysyłki. Można je zrealizować w aplikacji Saal Design na komputer, w naszym sklepie internetowym lub w naszej aplikacji mobilnej. Ze względów technicznych, w jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon upominkowy.

7. Odstąpienie oraz prawo do zwrotu
Prawa odstąpienia zgodnie z § 312g ust. 2 nr 1 niemieckiego kodeksu cywilnego nie stosuje się do umów zawieranych na odległość na dostawę towarów wykonanych według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb osobistych (zgodnie z § 312g ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego).

8. Odpowiedzialność
Saal-Digital ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, braku gwarantowanych właściwości oraz roszczeń klienta wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto Saal-Digital ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Saal-Digital i podwykonawców. Saal-Digital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe lub nietypowe. Dotyczy to również odszkodowania za utracony zysk, utraconą możliwość użytkowania lub wartości niematerialne i prawne.

9. Skargi/rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wolelibyśmy wyjaśnić Państwa obawy bezpośrednio z Państwem i dlatego nie bierzemy udziału w postępowaniach arbitrażowych. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażu konsumenckiego. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt przez formularz na stronie: https://www.saal-digital.pl/support/

Stan z: Marzec 2020