1. Umowa
Między Saal Digital Fotoservice GmbH (SaalDigital) i klientem zawierana jest umowa na produkcję produktów fotograficznych, jeśli Saal-Digital otrzyma zamówienie przez aplikację na komputer Saal Design, sklep internetowy „webshop” lub aplikację mobilną i przyjmie je, wysyłając potwierdzenie złożenia zamówienia w ciągu 5 dni. Ponadto zostanie wysłane potwierdzenie wysyłki. Właściwością miejscową sądu jest siedziba sprzedającego. Wyłączając Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Obowiązujące informacje podane są na naszej stronie w Polityce Prywatność.

2. Ceny, warunki płatności
Płatność, jaką klient ma uiścić Saal-Digital za produkcję zdjęć, zostanie ustalone na podstawie cen Saal-Digital obowiązujących w momencie zawierania umowy. Wszelkie opłaty należne od klienta należy rozumieć jako obejmujące ustawowy podatek, jeśli nie podano inaczej. Koszty wysyłki naliczane są dodatkowo, w zależności od grupy produktów oraz miejsca przeznaczenia.

3. Wysyłka i miejsce wykonania zobowiązania
Saal-Digital dostarcza produkty fotograficzne na adres podany w zamówieniu. Za dostawę naliczane są koszty wysyłki. Wysokość kosztów wysyłki zostanie podana do wiadomości klienta w momencie składania zamówienia. Jeśli w trakcie transportu zostaną naliczone podatki lub cła, to zostaną one pokryte przez klienta. Saal-Digital ma prawo do częściowych dostaw. Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba firmy Saal-Digital.

4. Płatność
Produkty fotograficzne pozostają własnością Saal-Digital aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Płatność dokonywana jest wyłącznie bezgotówkowo, w sposób określony przez klienta przy składaniu zamówienia. Faktury wysyłane są pocztą elektroniczną wyłącznie w formacie PDF.

5. Odstąpienie oraz prawo do zwrotu
Prawa odstąpienia zgodnie z § 312g ust. 2 nr 1 niemieckiego kodeksu cywilnego nie stosuje się do umów zawieranych na odległość na dostawę towarów wykonanych według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb osobistych (zgodnie z § 312g ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego). 

6. Odpowiedzialność
Saal-Digital ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, braku gwarantowanych właściwości oraz roszczeń klienta wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto Saal-Digital ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Saal-Digital i podwykonawców. Saal-Digital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe lub nietypowe. Dotyczy to również odszkodowania za utracony zysk, utraconą możliwość użytkowania lub wartości niematerialne i prawne.

7. Skargi/rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wolelibyśmy wyjaśnić Państwa obawy bezpośrednio z Państwem i dlatego nie bierzemy udziału w postępowaniach arbitrażowych. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażu konsumenckiego. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt przez formularz na stronie: https://www.saal-digital.pl/support/

Stan z dnia: 25.05.2018