Regulamin

1) Udostępnianie galerii i projektów

Firma Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal Digital) umożliwia użytkownikom przesyłanie plików obrazów do galerii. Można również przesyłać lub zapisywać projekty z plikami obrazów. Użytkownicy mają możliwość udostępniania galerii lub projektów publicznie lub zabezpieczać je hasłem, czyli mogą one być dostępne publicznie lub częściowo publicznie, a zatem mogą mieć do nich dostęp strony trzecie poprzez Internet. Ponadto, można udostępniać galerie i projekty do sprzedaży.

Firma Saal Digital zastrzega sobie prawo do anulowania lub usunięcia publikacji indywidualnych galerii lub projektów lub poszczególnych zdjęć bez podawania powodów.

2) Udzielanie praw

Publikując galerię lub projekt użytkownicy udzielają firmie Saal Digital prawa do udostępniania plików zdjęć przez Internet, ich przesyłania i wysyłania, a przy udostępnieniu do sprzedaży użytkownicy udzielają również firmie Saal Digital prawa do reprodukcji zdjęć, wykonywania wydruków lub podobnych produktów zdjęciowych oraz ich sprzedaży.

3) Własność intelektualna

Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem praw do zdjęć w publikowanych galeriach lub galeriach z prawem do sprzedaży, oraz że zdjęcia nie są chronione prawami dotyczącymi znaków handlowych, patentowymi lub autorskimi stron trzecich.

W przypadku gdy zdjęcia zawierają osoby, które można zidentyfikować, użytkownik uzyska ważne i wiążące zezwolenie modeli na korzystanie z ich wizerunku, będące odpowiednikiem zezwoleń Saal Digital na korzystanie z wizerunku będących przedmiotem tej Umowy w zakresie takich Treści, które to zezwolenie użytkownik zachowa, i którego kopie przedstawi na życzenie firmy Saal Digital.

W przypadku gdy zdjęcia zawierają budynki lub posesje, które można zidentyfikować i których właściciela można w rozsądny sposób ustalić, użytkownik uzyska ważne i wiążące zezwolenie właścicieli na korzystanie z wizerunku posesji, będące odpowiednikiem zezwolenia Saal Digital na korzystanie z wizerunku posesji będących przedmiotem tej Umowy w zakresie jakim takie zezwolenie może być wymagane przez właściciela takiej posesji w celu zgody na jego pełne wykorzystanie, w tym komercyjne, które to zezwolenie użytkownik zachowa, i którego kopie przedstawi na życzenie firmy Saal Digital.

4) Wynagrodzenie

Firma Saal Digital zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenia w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Płatność zostaje wyliczona na podstawie kwoty netto bez uwzględnienia kosztów wysyłki. Bieżące warunki wyświetlane są na koncie użytkownika.

5) Zakres odpowiedzialności

Firma Saal Digital ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, niezapewnienia gwarantowanych właściwości produktu oraz roszczeń użytkownika na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Co więcej, firma Saal Digital ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w wyniku zamierzonych lub rażących zaniedbań ze strony firmy Saal Digital lub jej pełnomocników. Firma Saal Digital nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, wynikowe lub nietypowe. Dotyczy to również odszkodowania za utracony zysk, utraconą możliwość użytkowania lub wartości niematerialne i prawne.

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: